Onze conclusions en lo mon esdeuenidores (après 09/1378)

@inproceedings{RousseauJacob2016OnzeCE,
  title={Onze conclusions en lo mon esdeuenidores (apr{\`e}s 09/1378)},
  author={Isabelle Rousseau-Jacob},
  year={2016}
}
1[Biblioteca de Palacio, Madrid, manuscrit II/3096, fol. 40ro] Mossen Ramon Serveraa Molt alt e molt excelent princep e senyor, ab aquesta major reuerencia que puch, re[duc a memoria]a a la vostra gran altesa, com lo jorn dels apostols Simon hi Judes foren complits set anys, per manament de la vostra gran senyoria [e] pose dauant la vostra presencia e de la senyora reyna — a qui Deu perdoA — e present mossen Ramon Ceruera, onze conclusions lladonchs en lo mon esdeuenidores. E aquelles proue per…