[On the study of natural history of disease and prognosis of epilepsy in China].

Cite this paper

@article{Ding2006OnTS, title={[On the study of natural history of disease and prognosis of epilepsy in China].}, author={Cheng-yun Ding and Yong-qing Zhao and Zhi-mei Li and Yi-zhen Wang and Min Liu and Shi-chuo Li}, journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi}, year={2006}, volume={27 5}, pages={442-4} }