On local fractional operators view of computational complexity

@inproceedings{Yang2016OnLF,
  title={On local fractional operators view of computational complexity},
  author={Xiaojun Yang and Zhi-zhen Zhang and Jos{\'e} Ant{\'o}nio Tenreiro Machado and Dumitru Baleanu},
  year={2016}
}