Corpus ID: 94595839

Ocena obciążenia termicznego podczas pracy na wybranych stanowiskach w piekarni

@inproceedings{Bogdan2009OcenaOT,
  title={Ocena obciążenia termicznego podczas pracy na wybranych stanowiskach w piekarni},
  author={A. Bogdan},
  year={2009}
}
Praca w piekarniach charakteryzuje siê bardzo wieloma zagro¿eniami – chemicznymi i biologicznymi, a tak¿e obci1¿eniami uk3adu miê niowoszkieletowego na stanowiskach pracy. Jednym z takich zagro¿eñ jest mikroklimat gor1cy (o temperaturze powietrza nawet powy¿ej 50 oC) wraz z wysok1 wilgotno ci1 powietrza (powy¿ej 70%) [1]. Zawód piekarza, oprócz sta3ej pracy w wysokiej temperaturze, wymaga równie¿ czasowego przebywania w pobli¿u otwartych róde3 ciep3a o znacznej mocy (piece piekarnicze… Expand
1 Citations

Figures from this paper

References

SHOWING 1-7 OF 7 REFERENCES
Marsza3ek Obci1¿enie termiczne, w: Ryzyko zawodowe
  • Metodyczne podstawy oceny, red. W. M. Zawieska. CIOP-PIB, Warszawa
  • 2007
Okre lanie warunków komfortu termicznego za pomoc1 wska ników PMV i PPD. „Bezpieczeñstwo Pracy
  • 2007
Ocena obci1¿enia termicznego pracowników za pomoc1 wska nika WBGT – aspekty praktyczne. „Bezpieczeñstwo Pracy
  • 2006
ci3ko Termoregulacja, w: Fizjologia cz3owieka z elementami fizjologii klinicznej i stosowanej, red
  • 2004
, A . Chojnacka Ocena obci 1 ¿ enia termicznego pracowników za pomoc 1 wska  - nika WBGT – aspekty praktyczne