Obama ở Việt Nam

@inproceedings{H2018ObamaV,
  title={Obama ở Việt Nam},
  author={Th{\'a}i H{\`a}},
  year={2018}
}
Người ta noi nhiều đến những vẻ ngoai, bề nổi ma những người hâm mộ ong đa lầm tưởng. Nhưng nếu sự thể hiện ra ben ngoai khong ...