Nucleotide sequence of a 25S rRNA gene from tomato.

Abstract

OCOACCCCAO OTCASOCOOa ATTACCCOCT USTTTAAOC ATATCAATAA OTtKUnnill U U U T T U AASOATTCCC CTUTUCOt C n w a i i r T 1OO OOOAACAOCC CAOCCTTAOA ATCQOOCOOC TCCOTCOTCC OAATTOTAOT CTOOA<3AAOC OTCCTCAOCO OCOOACCOOO CCCAAOTCCC TOOAAOOOOC 200 T-—"""•" OTOJUUSCCC COTCOTOCCC OOACCCTSTC OCACCAC»A» OCSCTOTCTA OTAOTCOOOT TOTTTOOOA1 TOCAOCCCAA ATOTOOCOOT JOO OAATTCCOTC CAA0OCTAAA TACTOOCOAO A0ACCOATAO COAACAA0TA CCOC0A0OOA AAOATOAAAA OOACTTNAA IAFLLFFHI7TCA AAOAOTOCTT 400 AAAATTQTCO OOAOOOAAAC OOATOOOOOC COGCGATOCFL CCCCOOTCOO ATOTOOAACO TFCOACOAOCC OOTCCOCCOA TCAOCTC0OO GCOTOOACCA BOO OCOTOOATTS OOOOOOCOOC '~ftftft^^*W OCTCTCOATA COCCCOTOOA ACOCCOTCTC CCCOATTOTU q*lfWT>r»Tn COCOCCTCCQ OCOTOCTTCO fOO OCATCTOCOC OCTtXOOACO CT0GCCT9TO OOCTCCCCAT TCOACCCOTC TTQAAACLCO fl»T»(HiH TCTOACATOT dTOCOlOTCX KOOOCOIOT 7OO AUCCCOTU aocoTuou AOCTuma TOOUTCCCC rauxxmcx cmrroirm l a n i m c r Tcnuauaa OTTCOUTOT OUCJLUCCT KO VTCaguccc wuuuTgaT aiiCTJTocc TOAOcaoaca U K C U U O UICTCTSOT aanmrrroc MCUTICTO tcoTouuT u>rfum-TU KO ACTTOOTATA ' ŷ*?flftft'?ft CTAATCOAAC COTCTAOTAa CTOOTTCCCT CCaAAOTTTC CCTCAOOATA OCTOOAOCTC OCOTOCOAOT TCTATC4OOT 1OO0 AAAOCCAATO ATTAOA40CC TCOOOCCOCA ACOCCCTCOA CCTATTCTTC AAACTTTAAA tAOOTAOOAC OOCOCOOCTa CTTTOTTGA6 CCOCOCCACO 11OO OAATCAAOAO CTCCAAOTOO OCCATTTTTO OTAAOCAOAA CTOOCOATOC OOOATOAACC 0OAAOCCOOO TTACOOTOCC AAACTOCOCO CTAACCTAOA 12OO TCCCACAAAO OUTUTTUOTL OATTAAOACA OCAOCACOOT 0OTCAT00AA 9TC0AAATCC CCTAA0OAOT 9T9TAACAAC TCACCTOCCO AATCAACTA0 13O0 CCCCOAAAAT OOATOOCOCT TAAOCOCOCO ACCTACACCC OOCCOTCOOO OCAAOTOCCA OOCCCCOATO AOTAOOAOOO COCOOCOOTC OCTOCAAAAC 14OO CTTOOOCOCO AOCCTOOOCO 0AAC00CC9T COOTOTAOAT CTTOOTOOTA OTAOCAATAT TCAAATOAOA ACTmAAOO '̂-TMTfcffiy? AAAGOTTCAT 19OO OTOAACOOCA CTTOCACATO OOTTA0TCOA TCCTAAOOOT COOOOAACCC COACAOATAO COCOTTTCOC OCOTACTCCO AAAOOOAATC OOOTTAAAAT 1COO TCCTOAACCO OOACOTgOCO OTTCACOOCA ACOTTAOOAA 0TCCOOAOAC OTCOOCOOOA OCCTCOOOAA OA0TTATCTT TTCTOTTTAA CAOCCTOCCC 1700 ACCCTOOAAT COOCTCAOCC 0OAO9TAOO0 TCCAOCOOCT WIUUIKir COCACOOTCa COTOOTOTCC OOTOCOCTCC COOCOOCCCT TOAAAATTCC 1IOO 00A0WCCOA ATOCCOTTCC ACOCCCOOTC OTACTCATAA CCOCATCAOO TCTCCAAOOT OAACAOCCTC TOOTCOATOO AACAAT9TA0 QTfclfXWtifl 1»OO TCOOCAAAAT OOATCCOTAA CTTCOOOAAA AOaATTOOCT CTOAOOOCTO OOCiCOOOOO TCCCAOTCCC OAACCCOTCS QCTOTCUCriU OATCSCTCOA 3OOO OCTOCTCCCO 'WVAIh'T OOOTCOCCOC OTOCCOGCCO COOOACOOAC TO00AACOOT TCCTTCOOOa OCCTTCCCCO O0COTCOAAC AOCCAACTCA 21OO OAACTOOTAC OOACAAOOOO AATCCOACTQ TTTAATTAAA ACAAAOCATT OCOATOOTCC CAACOOATOT TTACOCAATO TCATTTCTOC CCAOTOCTCT 23OO OAATOTCAAA OTOAOAAATT CAACCAAOCO COOOTAAACO acaOOAOTAA CTATOACTCT CTTAA09TAO CCAAATOCCT COTCATCTAA TTAOTOACOC 33OO OCATOAATOO ATTAACOAOA TT' ' ' ft' FV1 CCCHJTCTAC TATCCAOCOA AACCACAOCC HOITIUfcrgfT ^ I I IIPTBTt ATCAOCOOOO ftftff?ftft*7ft*** 24OO CTOTTOAOCT T0ACTCTA9T CCOACTTTOT OAAATOACTT OAOAOOTOTA OTATAAOT00 OAOCCOAAAO 0C0AAAOTOA AATACCACTA C1111AACOT 2SOO TATTTTACTT ATTCCOTOAA TCOOAAOCOO OCCACTOCCC CltllUHJU ACCCAAOOCT CTTCOCOOOC COATCCOOOC 00AJU3ACAT0 TCAOOTOOOO 2(OO AUI1HJ0C1U OOOCOOCACA TCTOTTAAAA OATAACOCAQ 9T0TCCTAA0 ATOASCTCAA CCqACAACqA OACOAAATCT COTOTOOAAC AOAAOOOTAA 27OO AAOCCTCCOT TTOATTCTOA TTTCCOAOTA COAATACSAA CCSTOAAAOC amCCTTAA COATCCTTTA OACCTTCOOA ATTCOAAOCT AaAOOTOTCA 3IOO OAAAA0TTAC CACAOOOATA ACT0OCTTOT 00CAOCCAA0 COTTCATAOC 0AUII1W.I1 TTTOATCCTT COATOTCOOC TCTTCCTATC ATTOTOAAOC 2fOO AOAATTCACC AAOTOTraOA IIU11ULCCC ACCAATAOOO AACOT0A0CT OOOTTTAOAC COTCOTOAOA CAOOTTIOTT TTACCCTACT SATOACAOTO X»O TCOCAATAOT AATTCAACCT AOTACOAOAO OAACCOTTOA TTCACACAAT TOOCCATCOC OCTTO0TTOA AAAOCCAOTO OC0COAAOCT ACCOTOTOCT MOO OOATTATOAC TBAACOCCTC TAAOTCAOAA TCCOOOCTAO AAOCOACOCA TOCOCCCOCC 0TCCOCTTOC COACCCOCAO TAOOOOCCTT OTm»>noo 32O0 CACOTVTCOT TOOCTAASTC OCCOCCACSO AAOCOOTCOA CCOCCTTOAA OTACAATTTC CATCOAOCaa OWMTASAAT CCTTTOCAOA COACTTAAAT 3JOO ACOCOACOOO OTATTOTAAO TOOCAaAOTO OCCTTOCTOC CAC«ATCCAC TOAOATTCAO CCCTTTOTCO CTCCOATTCO T

1 Figure or Table

Statistics

0100200'92'95'98'01'04'07'10'13'16
Citations per Year

669 Citations

Semantic Scholar estimates that this publication has 669 citations based on the available data.

See our FAQ for additional information.

Cite this paper

@article{Kiss1989NucleotideSO, title={Nucleotide sequence of a 25S rRNA gene from tomato.}, author={Tam{\'a}s Kiss and Mih{\'a}ly Kis and Ferenc Solymosy}, journal={Nucleic acids research}, year={1989}, volume={17 2}, pages={796} }