Non-acid catalytic acetalisation of aldehydes with diols in ionic liquids

@inproceedings{Zhang2004NonacidCA,
  title={Non-acid catalytic acetalisation of aldehydes with diols in ionic liquids},
  author={Fengqi Zhang and Dan-Qian Xu and Shu-Ping Luo and Bao-You Liu and Xiaohua Du and Zhenyuan Xu},
  year={2004}
}

Similar Papers