Corpus ID: 110248523

Nghiên cứu xử lý lớp vật lý đường lên công nghệ 4G LTE-Advanced cho mạng di động băng rộng

@inproceedings{Dng2013NghinCX,
  title={Nghi{\^e}n cứu xử l{\'y} lớp vật l{\'y} đường l{\^e}n c{\^o}ng nghệ 4G LTE-Advanced cho mạng di động băng rộng},
  author={To{\`a}n Trung Dương and Nghd. Pgs.Ts Nguyễn Minh D{\^a}n},
  year={2013}
}

Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv