• Chemistry
  • Published 2016

Nghiên cứu tình hình ô nhiễm và một số đặc điểm sinh vật học của vi khuẩn E.coli và Salmonella nhiễm trên thịt gia cầm tiêu thụ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đề xuất biện pháp phòng chống

@inproceedings{Giang2016NghinCT,
  title={Nghi{\^e}n cứu t{\`i}nh h{\`i}nh {\^o} nhiễm v{\`a} một số đặc điểm sinh vật học của vi khuẩn E.coli v{\`a} Salmonella nhiễm tr{\^e}n thịt gia cầm ti{\^e}u thụ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đề xuất biện ph{\'a}p ph{\`o}ng chống},
  author={Đ{\`a}o Thị Ho{\`a}i Giang},
  year={2016}
}