New Zircon U-Pb Ages of the Shirenshan Gneiss, North Qinling and Their Geological Implications

@inproceedings{Wang2019NewZU,
  title={New Zircon U-Pb Ages of the Shirenshan Gneiss, North Qinling and Their Geological Implications},
  author={Jingya Wang and Shenglian Ren and Dazhi Jiang and Shuwen Dong and Li Jiahao and Li Longming and Ge Can and Chuanzhong Song and Xu Han and Zhenqiang Li},
  year={2019}
}