New Sesquiterpenes from Edible Fungus Clavicorona pyxidata

@article{Zheng2009NewSF,
  title={New Sesquiterpenes from Edible Fungus Clavicorona pyxidata},
  author={Yongbiao Zheng and Chunhua Lu and Zhonghui Zheng and Xin-jian Lin and Wenjin Su and Yuemao Shen},
  journal={ChemInform},
  year={2009},
  volume={40}
}

Similar Papers