[Neuropsychological assessment and treatment possibilities of cognitive deficit in schizophrenic patients].

Abstract

Shizofrenija je danas prihva ena kao neurobiološki poreme aj sa snažnim neurokognitivnim komponentama 1, . Tokom poslednjih nekoliko decenija zna ajna su neuropsihološka istraživanja zasnovana na utvr ivanju specifi nosti neurokognitivnih obrazaca povezanih sa shizofrenijom što doprinosi razjašnjavanju neuroanatomskih i neuropsiholoških sistema koji leže u… (More)

Topics

Cite this paper

@article{TotiPoznanovi2012NeuropsychologicalAA, title={[Neuropsychological assessment and treatment possibilities of cognitive deficit in schizophrenic patients].}, author={Sanja Toti{\'c}-Poznanovi{\'c} and Dragan M Pavlovi{\'c} and Jelena R Djordjevi{\'c} and A. M. Pavlovic and Dragan Marinkovi{\'c}}, journal={Vojnosanitetski pregled}, year={2012}, volume={69 6}, pages={510-6} }