[Neurinoma of the maxillary sinus].

Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Iaroslavtsev1978NeurinomaOT, title={[Neurinoma of the maxillary sinus].}, author={A K Iaroslavtsev and T V Vyrzhikovskaia}, journal={Zhurnal ushnykh, nosovykh i gorlovykh bolezneĭ = The journal of otology, rhinology, and laryngologie [sic]}, year={1978}, volume={4}, pages={103-4} }