Neki Teorijski I Praktični Aspekti

  • PROTEOLIZE U HLAĐENOM, SIROVOM MLEKU, I S Vujicic
  • Published 2010

Abstract

Savremeni proces proizvodnje mleka redovno ukl jučuje hlađenje sirovog mleka neposredno posle muže i njegovo kraće, ili najčešće i produženo čuvanje do 24 odnosno 48 sati p r i t empera tu r i nižoj od 4°C. Ovakvo hlađenje n ikako ne preds tavl ja konzerv i ran je sirovog mleka, na ro ­ čito ako su t empera tu re više od 7°C i ako je mleko rđavog… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.