Corpus ID: 157498962

Naujosios viešosios vadybos taikymo prielaidos Lietuvos Respublikos savivaldos sistemoje

@inproceedings{Vanagas2014NaujosiosVV,
 title={Naujosios vie{\vs}osios vadybos taikymo prielaidos Lietuvos Respublikos savivaldos sistemoje},
 author={R. Vanagas},
 year={2014}
}
 • R. Vanagas
 • Published 2014
 • Political Science
 • Straipsnyje apžvelgiamos naujosios viesosios vadybos taikymo prielaidos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos sistemoje esant dabartinei teisinei bazei. Pristatomas naujosios viesosios vadybos modelis, jo pagrindiniai principai, pateikiama įvairių autorių nuomonė. Straipsnyje aptariami Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai, kuriuose yra užfiksuoti veiksniai, tiesiogiai arba netiesiogiai veikiantys tokio vadybos modelio principų pritaikymo galimybes Lietuvos Respublikos vietos… CONTINUE READING

  References

  SHOWING 1-10 OF 29 REFERENCES
  Naujosios viešosios vadybos taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai
  • 3
  Naujieji viešojo administravimo raidos akcentai
  • 10
  Public sector management in Europe
  • 106
  2004 m
  • veiklos ataskaita LR Seimui. Valstybës þinios.
  • 2005
  Ministerinës atskaitomybës problema naujosios vieðosios vadybos po þiûriu. Viešoji politika ir administravimas
  • 2005
  rudens) darbø sesijos programa, teikiama LR Vyriausybës
  • Valstybës þinios.
  • 2005
  Optimalaus Lietuvos savivaldybiø institucinës struktûros modelio paieðka. Viešoji politika ir administravimas
  • 2004