Napoléon 1er en 7eG

@inproceedings{Salvagniac2015Napolon1E,
  title={Napol{\'e}on 1er en 7eG},
  author={Alain Salvagniac},
  year={2015}
}

Similar Papers