NKVD Order No. 00439

@inproceedings{Storia2010NKVDON,
  title={NKVD Order No. 00439},
  author={Storia},
  year={2010}
}