N6-(2,2-diphenylethyl)adenosine, a novel adenosine receptor agonist with antipsychotic-like activity.