Návrh technologie obrábění čepu kola s využitím CNC obráběcích strojů

@inproceedings{Dosedl2009NvrhTO,
  title={N{\'a}vrh technologie obr{\'a}běn{\'i} {\vc}epu kola s vyu{\vz}it{\'i}m CNC obr{\'a}běc{\'i}ch strojů},
  author={Tom{\'a}{\vs} Doseděl},
  year={2009}
}
Cilem diplomove prace je navrhnout technologii obraběni cepu kola s využitim CNC obraběcich strojů. Prvni cast prace se zabýva rozborem požadavků, ktere jsou na cep kola kladene. Zde je popsano využiti cepu kola, obraběný material a vhodný nastrojový material. V druhe casti je popsan navrh technologie, který popisuje navrženi strojů, nastrojů a technologickeho postupu. Dalsi cast prace se věnuje vypracovani řidicich programů pro CNC stroje, kde jsou popsany jednotlive kroky programů. V posledni… CONTINUE READING