• Physics
  • Published 2007

Návrh populační registrace hematoonkologických diagnózvycházející z WHO klasifikace nádorových chorob z roku 1999, zhodnocení základních léčebných přístupů a z požadavků Národníhoonkologického registru ČR

@inproceedings{Indrk2007NvrhPR,
  title={N{\'a}vrh popula{\vc}n{\'i} registrace hematoonkologick{\'y}ch diagn{\'o}zvych{\'a}zej{\'i}c{\'i} z WHO klasifikace n{\'a}dorov{\'y}ch chorob z roku 1999, zhodnocen{\'i} z{\'a}kladn{\'i}ch l{\'e}{\vc}ebn{\'y}ch př{\'i}stupů a z po{\vz}adavků N{\'a}rodn{\'i}hoonkologick{\'e}ho registru {\vC}R},
  author={Karel Indr{\'a}k and Tom{\'a}{\vs} Papaj{\'i}k and Edgar Faber and Roman H{\'a}jek and Jaroslav {\vC}erm{\'a}k and Luděk Raida and Jan Hub{\'a}{\vc}ek and Tom{\'a}{\vs} Szotkowski and Jan Mu{\vz}{\'i}k and Ladislav Du{\vs}ek},
  year={2007}
}
Prace navrhuje novou formu populacni registrace hematoonkologických diagnoz v Ceske republice, neboť stavajici parametricka struktura databaze Narodniho onkologickeho registru (NOR) je pro tento ucel nevyhovujici. Univerzalni parametry postavene na větsinovem systemu TNM klasifikace nevyhovuji mezinarodnim diagnostickým kriteriim hematoonkologických diagnoz, předevsim leukemii. Předložený navrh respektuje pravidla spravy dat NOR a představuje minimalni smysluplnou verzi. Navrh je konsensem… CONTINUE READING