Monilia-ziekten bij onze ooftboomen

Abstract

0nder Mon~lia verstaat men eene groep conidiSn voortbrengende zwammen, die door de volgende kenmerkeu zijn gekarakteriseerd. Itet mycelium leeft i a w e a d i g inplantendeelea, 't zij doode of wel levende : er zijn nl. zoowel saprophytische als parasitische Monilia-vormen bekend. Uit de opperhuid au van her door de Monilia bewoonde plantendeel komen… (More)
DOI: 10.1007/BF02823961

Topics

7 Figures and Tables