• Corpus ID: 90183255

Molekulárno-genetická analýza tribu Winthemiini (Diptera,Tachinidae): predbežné výsledky

@inproceedings{Murrikov2006MolekulrnogenetickAT,
  title={Molekul{\'a}rno-genetick{\'a} anal{\'y}za tribu Winthemiini (Diptera,Tachinidae): predbe{\vz}n{\'e} v{\'y}sledky},
  author={Nat{\'a}lia Mur{\'a}rikov{\'a} and Andrea T{\'o}thov{\'a} and Josef Bryja and Veronika Mich{\'a}lkov{\'a} and Jarom{\'i}r Vaňhara},
  year={2006}
}
Tribus Winthemiini patri do ceľade Tachinidae (Diptera), ktora je z hľadiska taxonomie veľmi komplikovana. V tribe existuju taxonomicke problemy, ako je nedoriesena validita niektorých druhov, alebo nemožnosť odlisiť na zaklade morfologických znakov navzajom od seba samice, a pod. Taktiež urcovacie znaky niektorých samcov možu byť sporne. V Europe do tohto tribu patri 18 druhov zo 4 rodov (Tschorsnig et al. 2004), v Ceskej republike a na Slovensku sa vyskytuje 13 druhov. Validita druhu W…