Mokymosi mokytis kompetencijos samprata šiuolaikinėje visuomenėje

@inproceedings{Gedvilien2014MokymosiMK,
  title={Mokymosi mokytis kompetencijos samprata {\vs}iuolaikinėje visuomenėje},
  author={Genutė Gedvilienė and Dalia Staniulevi{\vc}ienė},
  year={2014}
}