Mohnarin of 2008:Surveillance Results of National Bacterial Drug Resistance

@inproceedings{Yonghong2010MohnarinO2,
  title={Mohnarin of 2008:Surveillance Results of National Bacterial Drug Resistance},
  author={Xiao Yong-hong and Wang Shitai Jin and Zhu Ming Yan and Qi Huimin and Li Xiangyan and Zhao Cai-yun and Hou Hui Fang and Zheng Bo and Gao Lei and Hao Fenglan and Xue Feng},
  year={2010}
}