Microbiologische moeilijkheden bij het kweeken van groote hoeveelheden wortelknolletjes-bacteriën

Abstract

De .drooggevallen gronden van den Wieringermeerpolder bevatten in de eerste jaren, tij!derts het in cultuur brengen, slechts heel weinig wortellknolletjes-bacteri/Sn, en ook nu hog is hun aantal veel te laag om een .normale ontwikkeling van knolletjes op de wortels der Vl,~nderbloemige gewassen te verzekeren. Men is dus genoodzaakt deze organismen… (More)
DOI: 10.1007/BF02059557

9 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics