Method of solving the problem of stamp indention into inhomogeneous soil massif

@inproceedings{Khitrov2018MethodOS,
  title={Method of solving the problem of stamp indention into inhomogeneous soil massif},
  author={Egor Khitrov and Vladislav Peskov and Denis Kazakov and V. Bozhbov and M. Stepanishcheva},
  year={2018}
}