Mededeelingen omtrent gevoeligheidsproeven van iepen voor graphium ulmi Schwarz, Gedurende 1929 en 1930

Abstract

Gedurende 1927 en 1928 werd aan eerste ondergeteekende verzocht een hernieuwd onderzoek naar de oorzaak van de iepem ziekte en naar her voorkomea van ziekten van dezen b o o m in her algemeen te doen instellen. Deze onderzoekingen werden in bet Phytopathologisch Labora tor ium ,,Willie Commelin Scholten" door Dr. C*~RISTINE BUISMAN uitgevoerd. De gelden werden hiertoe vers t rekt door het , ,Oranjebond van Orde"-fonds van de Nederlandsehe Heidemaatschappij . Rappor t over dit onderzoek werd vanwege de Nedertandsche Heide Maatschappij gepublieee~d. Na afloop van dit onderzoek leek her zeer ongewenscht her hierbij te laten. O.m. was door Dr. Buisman een begin gemaakt met het beproeven van iepensoorten en van zaailingen uit verschillende streken van de ir~ Nederland meest algemeen aangeplante soorten. Deze b o o m e n waren nog aanwezig op her terrein van her Phytopathologiseh I, abora tor ium ,,Willie Commelin Scholten" te Baarn. Nie t tegenstaande de beperkte fondsen dezer Stiehting besloot her Bestuur gedurende 1929 bet onderzoek gedurende de zomermaanden te doen voortzet ten. Her werd opgedragen aan MARI~ LEDE~O~R, bi01. doeta. Toen her Bestuur der Stiehtir~g geen gelden kon ui t t rekken voor verder onderzoek in 1930, wendde eerste ondergeteekende zieh wederom to t de Nederlandsehe Heide Maatsehappij , die voor 1930 een som toes tond en bovendien terrein te Vleuten besehikbaar stelde. In 1930 werd her onderzoek verrieh~ door J O H A ~ A W ~ T , biol. eand. Met goedvinden van her Bes tuur der Stichting ,,Willie Commelin Seholten" en van de Nederlandsche Heide Maatschappij, wordt een kort overzicht hier gepubliceerd.

DOI: 10.1007/BF02819867

Cite this paper

@article{Westerdijk2008MededeelingenOG, title={Mededeelingen omtrent gevoeligheidsproeven van iepen voor graphium ulmi Schwarz, Gedurende 1929 en 1930}, author={Joha Westerdijk and Marie Ledeboer and Joha C. Went}, journal={Tijdschrift Over Plantenziekten}, year={2008}, volume={37}, pages={105-110} }