Matériau à base de nitrure électroluminescent rouge et partie électroluminescente et dispositif électroluminescent le comprenant

@inproceedings{Hu2011MatriauB,
  title={Mat{\'e}riau {\`a} base de nitrure {\'e}lectroluminescent rouge et partie {\'e}lectroluminescente et dispositif {\'e}lectroluminescent le comprenant},
  author={Yunsheng Hu and Tao He and Huaqiang He and Weidong Zhuang and Ronghui Liu and Yuanhong Liu and Ning Li},
  year={2011}
}

Similar Papers

Topics from this paper.