[Mapping QTLs for horizontal resistance to sheath blight in an elite rice restorer line, Minghui 63].

Cite this paper

@article{Han2002MappingQF, title={[Mapping QTLs for horizontal resistance to sheath blight in an elite rice restorer line, Minghui 63].}, author={Yue-Peng Han and Yong-zhong Xing and Zong-xiang Chen and S Gu and Xue-biao Pan and Xiu-lan Chen and Qi-fa Zhang}, journal={Yi chuan xue bao = Acta genetica Sinica}, year={2002}, volume={29 7}, pages={622-6} }