Mang hơi ấm đến vùng cao

@inproceedings{2018MangH,
  title={Mang hơi ấm đến v{\`u}ng cao},
  author={Trường Tiểu học T{\^a}y Đ{\^o}},
  year={2018}
}
Ngay 02/11/2018 tại trường Tiểu học Tây Đo, Lien đội trường Tiểu học Tây Đo cung nhom thiện nguyện huyện Hưng Ha đa tổ chức ...