Một số quy định pháp lý của hồ sơ, tài liệu điện tử trong giao dịch dịch vụ công trực tuyến

@inproceedings{Bnh2017MtSQ,
  title={Một số quy định ph{\'a}p l{\'y} của hồ sơ, t{\`a}i liệu điện tử trong giao dịch dịch vụ c{\^o}ng trực tuyến},
  author={Trần Thị Hưng B{\`i}nh and Cục Tin Học H{\'o}a},
  year={2017}
}
Trong những năm qua, Chinh phủ đa đẩy mạnh nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp qua việc cung cấp cac dịch cong trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cac văn bản chỉ đạo được ban hanh như: Nghị quyết 36a/NQ-CP ngay 14 thang 10 năm 2015 về Chinh