Low molecular weight PEI-based polycationic gene vectors via Michael addition polymerization with improved serum-tolerance

@inproceedings{Xun2015LowMW,
  title={Low molecular weight PEI-based polycationic gene vectors via Michael addition polymerization with improved serum-tolerance},
  author={Miao-Miao Xun and Ya-Ping Xiao and Ji Zhang and Yan-Hong Liu and Qi Peng and Qian Guo and Wan-Xia Wu and Yong Xu and Xiaoqi Yu},
  year={2015}
}