Livskvalitet hos personer i särskilt boende : En tvärsnittsstudie utifrån åldersgrupper och kön

@inproceedings{Knutsson2017LivskvalitetHP,
  title={Livskvalitet hos personer i s{\"a}rskilt boende : En tv{\"a}rsnittsstudie utifr{\aa}n {\aa}ldersgrupper och k{\"o}n},
  author={Isabelle Knutsson and Johanna Mattsson},
  year={2017}
}
Bakgrund: Aldre personer i sarskilt boende anses vara de mest sarbara i samhallet och livskvalitet har i tidigare studier visats skilja at, gallande alder och kon. Med en okande befolkning i relati ... 

Similar Papers