La violència dels joves en la família: una aproximació des de la justícia als menors denunciats pels seus pares

@inproceedings{Romero2006LaVD,
  title={La viol{\`e}ncia dels joves en la fam{\'i}lia: una aproximaci{\'o} des de la just{\'i}cia als menors denunciats pels seus pares},
  author={F. J. Romero and Anna Melero Merino and Carme C{\'a}novas Amen{\'o}s and Montserrat Antol{\'i}n Mart{\'i}nez},
  year={2006}
}

Similar Papers