• Chemistry
  • Published 2018

Lạ lùng Rú Chá mùa lá rụng

@inproceedings{Li2018LLR,
  title={Lạ l{\`u}ng R{\'u} Ch{\'a} m{\`u}a l{\'a} rụng},
  author={Nguyễn Thị Hương L{\`a}i},
  year={2018}
}
Những ngay cuối thu, chớm đong khi đất trời giao thoa trong tiết chuyển mua, đặt chân về Ru Cha ta bắt gặp một vẻ đẹp cuốn hut đến kỳ lạ. Khung cảnh nơi đây, vao cai thời khắc nay toat len vẻ hoang sơ, thấp thoang chut gi bi ẩn, man mac mau sắc ma mị ma co lẽ khong nơi nao co được.