Komposisi : sebuah pengantar kemahiran bahasa / oleh Gorys Keraf

@inproceedings{Keraf2004KomposisiS,
  title={Komposisi : sebuah pengantar kemahiran bahasa / oleh Gorys Keraf},
  author={Gorys Keraf},
  year={2004}
}