KRISTALLSTRUKTUR DER VERBINDUNGEN RBBIS2 UND RBBISE2

@inproceedings{Voroshilov1972KRISTALLSTRUKTURDV,
  title={KRISTALLSTRUKTUR DER VERBINDUNGEN RBBIS2 UND RBBISE2},
  author={Yu. V. Voroshilov and E. Yu. Peresh and M. I. Golovei},
  year={1972}
}