Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội thi "Giáo viên Tổng phụ ...

@inproceedings{2017KHL,
  title={Kế hoạch li{\^e}n tịch tổ chức Hội thi "Gi{\'a}o vi{\^e}n Tổng phụ ...},
  author={Ph{\`o}ng Gd Đt Huyện Trần Đề},
  year={2017}
}
Kế hoạch lien tịch tổ chức Hội thi "Giao vien Tổng phụ trach Đội giỏi" cấp huyện năm học 2017-2018