Izobrazba o primjeni BIM-a kao podrške integriranom projektiranju

Abstract

Povećanje opsega projekta, ambicioznih projektnih ciljeva i broja sudionika u procesu planiranja zahtijeva učinkovito integrirano planiranje i prikladnu računalnu podršku, poput BIM alata (eng. Building Information Modelling BIM). Vještine rada u BIM-u, a koje se traže u praksi, nisu zastupljene u nastavnim planovima i programima tehničkih sveučilišta. U… (More)

Topics

  • Presentations referencing similar topics