[Isolation and identification of proteins with anti-tumor and fibrinolysogen kinase activities from Eisenia foetida].

Cite this paper

@article{Zhao2002IsolationAI, title={[Isolation and identification of proteins with anti-tumor and fibrinolysogen kinase activities from Eisenia foetida].}, author={Rui Zhao and Jian-guo Ji and Yuan-Peng Tong and Qian Chen and Hai Pu and Bing-gen Ru}, journal={Sheng wu hua xue yu sheng wu wu li xue bao Acta biochimica et biophysica Sinica}, year={2002}, volume={34 5}, pages={576-82} }