Inventering av barkkvastmossa Dicranum viride på Gotland 2016 : samtlistning och noteringar av övriga naturvårdsintressanta och skyddsvärda mossoroch lavar på besökta lokaler

@inproceedings{Nystrm2016InventeringAB,
  title={Inventering av barkkvastmossa Dicranum viride p{\aa} Gotland 2016 : samtlistning och noteringar av {\"o}vriga naturv{\aa}rdsintressanta och skyddsv{\"a}rda mossoroch lavar p{\aa} bes{\"o}kta lokaler},
  author={Dennis Nystr{\"o}m and Mikael Tholin},
  year={2016}
}
Pa uppdrag av Lansstyrelsen i Gotlands lan genomfordes en oversiktlig inventering av barkkvastmossa Dicranum viride pa Gotland under februari 2016. Inventeringen syftade till att eftersoka arten pa ...