Intelligent combing machine material conveying device

@inproceedings{Libin2017IntelligentCM,
  title={Intelligent combing machine material conveying device},
  author={Zhang Libin and Qian Jianxin and Shen Mingming and Liu Ming and Zhou Guoxiang},
  year={2017}
}