Infekcije U Dijalizi I Transplantaciji Bubrega

  • INFEKCIJE U DIJALIZI, I TRANSPLANTACIJI BUBREGA, +8 authors UREMIJSKOM SINDROMU
  • Published 2016

Abstract

Nadomještanjem bubrežne funkcije u Hrvatskoj se liječi gotovo 4500 bolesnika. Česte infekcije u populaciji liječenoj dijalizom i transplantacijom bubrega jedan su od najčešći uzrok moribiditeta i mortaliteta tih bolesnika. U bolesnika liječenih dijalizom infekcije su uobičajeno vezane uz dijalizni pristup (najčešće dijalizni centralni venski, ili… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.