In-medium nucleon-nucleon cross section and its effect on total nuclear reaction cross section

@inproceedings{XiangZhou1998InmediumNC,
  title={In-medium nucleon-nucleon cross section and its effect on total nuclear reaction cross section},
  author={Cai Xiang-Zhou and Feng Jun and Shen Wen-qing and Ma Yugang and Wang Jiansong and Ye Wei},
  year={1998}
}