Hypoxia-inducible Factor 1 ( HIF-1 )-mediated Hypoxia Increases BACE 1 Expression and-Amyloid Generation *

@inproceedings{Zhang2007HypoxiainducibleF1,
  title={Hypoxia-inducible Factor 1 ( HIF-1 )-mediated Hypoxia Increases BACE 1 Expression and-Amyloid Generation *},
  author={Xian Zhang and Kun Zhou and Ruishan Wang and Jiankun Cui and Stuart Lipton and F Liao and Huaxi Xu and Yunwu Zhang},
  year={2007}
}
Xian Zhang, Kun Zhou, Ruishan Wang, Jiankun Cui, Stuart A. Lipton, Francesca-Fang Liao, Huaxi Xu, and Yun-wu Zhang From the Institute for Biomedical Research and School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361005, China, the Institute of Health Sciences, Shanghai Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences and Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China, and the Burnham Institute for Medical Research, La Jolla, California 92037