[Hyperlipidemia treated with xiaobu jianfei pian].

Cite this paper

@article{Qiu1990HyperlipidemiaTW, title={[Hyperlipidemia treated with xiaobu jianfei pian].}, author={Wei Shen Qiu and Kuan Jen Chen and Chang Shui Li}, journal={Zhong xi yi jie he za zhi = Chinese journal of modern developments in traditional medicine}, year={1990}, volume={10 9}, pages={532-4, 516} }