Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng

@inproceedings{inh2015HoanTC,
  title={Hoàn thi{\^e}̣n c{\^o}ng tác th{\^a}̉m định tài chính dự án đ{\^a}̀u tư tại Ng{\^a}n hàng TMCP Á Ch{\^a}u - Chi nhánh Đà Nẵng},
  author={Thị Thanh Trúc Đinh},
  year={2015}
}
Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyen nganh: Tai chinh Ngân hang. Ma số: 60.34.20; 115 trang. 

Similar Papers