Histochemical glycogen studies on echinostoma revolutum.