High-pass Properties of Gain Saturation Reflective Quantum Dot Semiconductor Optical Amplifier

@inproceedings{Yu2018HighpassPO,
  title={High-pass Properties of Gain Saturation Reflective Quantum Dot Semiconductor Optical Amplifier},
  author={尹雨 Yin Yu and 凌云 Ling Yun and 李浩 Li Hao and 杜晓君 Du Xiao-Jun and 邱昆 Qiu Kun and 郑勉 Zheng Mian},
  year={2018}
}