• Geography
  • Published 2009

Heisei 20 nendo Kagaku busitsu Kokusai Kanri Taiou Gyoumu Houkokusho

@inproceedings{Totoki2009Heisei2N,
  title={Heisei 20 nendo Kagaku busitsu Kokusai Kanri Taiou Gyoumu Houkokusho},
  author={Yoshiaki Totoki and Janya Sang-Arun and Magnus Bengtsson and Yasuhiko Hotta},
  year={2009}
}